Algemene Verkoopsvoorwaarden

AE VAN DE VLIET  BVBA – AE Weighing  Systems


Versie 4
Deze pagina werd het laatst aangepast op 16/04/19
 
1.   Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor alle leveringen en diensten uitgevoerd door de firma AE Van de Vliet bvba. Afwijkingen worden enkel aanvaard wanneer de bedoelde punten voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen en goedgekeurd werden door AE Van de Vliet bvba.
2.   Aanbiedingen worden vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege AE Van de Vliet bvba aan het cliënteel voorgelegd. Een opdracht kan slechts aanvaard worden na een schriftelijke orderbevestiging.
3.   Tenzij anders vermeld, gelden de prijzen in euro excl. BTW. De leveringsvoorwaarden zijn franco AF FABRIEK (ex works). De geleverde goederen reizen op kosten en het risico van de opdrachtgever.
4.   Klachten kunnen ontvankelijk zijn, mits binnen de 10 dagen en per aangetekend schrijven aan AE Van de Vliet bvba betekend.
5.   De facturen zijn betaalbaar respectievelijk bij de toewijzing van de opdracht, ofwel in speciën bij levering, ofwel binnen de contractueel overeengekomen termijnen, zonder enige korting. Overschrijding van de betalingstermijn brengt automatisch de aanrekening van nalatigheidsintresten op de uitstaande tegoeden met zich mee. Deze nalatigheidsintresten worden aangerekend ten belope van 7% per jaar, vermeerderd met de laatst gepubliceerde rente van de Europese Centrale Bank. Deze aanrekening gebeurt onverminderd de verdere juridische stappen die een invordering zou vereisen.
6.   De goederen worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd.
7.   De leveringstermijnen nemen ten vroegste aanvang op ofwel de datum van de verzending van de orderbevestiging ofwel het in kas hebben van de aanbetaling.
8.   De garantieperiode bedraagt 1 jaar. De garantie beperkt zich tot het gratis ter beschikking stellen van de defecte of gebrekkig functionerende onderdelen. De gebrekkige functionering of het defect mogen niet te wijten zijn aan sleet, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, en/of blootstelling aan extreme omstandigheden.
9.    Om een kosteloze terbeschikkingstelling mogelijk te maken moeten de betwiste onderdelen eerst terug geleverd zijn aan AE Van de Vliet bvba voor onderzoek.
10.  AE Van de Vliet bvba wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgschade af.
11.  Alle verkoopsdaden worden gesteld volgens het Belgisch recht en de relevante Europese Richtlijnen. Alleen de rechtbank van Turnhout is bevoegd om desbetreffend recht te spreken.
12. Inlichtingen betreffende ons Privacy beleid zijn terug te vinden op onze website : WWW. aeweighingsystems.be    onder rubriek  :   Meer over ons - Privacy beleid.
© 2019 AE Van de Vliet bvba | © Alle rechten voorbehouden | Hosted by Server-Colocate.com