Algemene Verkoopsvoorwaarden

AE VAN DE VLIET  BV – AE Weighing  Systems


Versie 5
Deze pagina werd het laatst aangepast op 15/01/20

1.   Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor alle leveringen en diensten uitgevoerd door de firma Van de Vliet A.E. BV. Afwijkingen worden enkel aanvaard wanneer voorafgaandelijk, de bedoelde punten, schriftelijk overeengekomen en goedgekeurd werden door Van de Vliet A.E. BV
2.   Aanbiedingen worden vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege  Van de Vliet A.E. BV aan het cliënteel voorgelegd. Een opdracht kan slechts aanvaard worden na een schriftelijke  orderbevestiging.
3.   Tenzij anders vermeld , gelden de prijzen in euro excl BTW.  De leveringsvoorwaarden zijn franco AF FABRIEK (ex works). De geleverde goederen reizen op kosten en het risico van de opdrachtgever.
4.   Klachten kunnen ontvankelijk zijn, mits binnen de 10 dagen en  per aangetekend schrijven aan Van de Vliet A.E. BV betekend.
5.   De facturen zijn betaalbaar respectievelijk bij de opdracht toewijzing, ofwel  bij levering, ofwel binnen de contractueel overeen gekomen termijnen.
Standaard betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
Overschrijding van de betalingstermijn brengt automatisch de aanrekening van nalatigheidsintrest op de uitstaande tegoeden met zich mede. Deze nalatigheidsintresten worden vast gesteld ter hoogte van 7% per jaar, vermeerderd met de laatste gepubliceerde rente van de Europese Centrale Bank. Deze aanrekening gebeurt onverminderd de verdere juridische stappen die een invordering zou vereisen.
6.   De goederen worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd.
7.   De leveringstermijnen nemen ten vroegste aanvang op ofwel de datum van de verzending van de orderbevestiging  ofwel  het in casso van de aanbetaling.
8.   De garantieperiode bedraagt 1 jaar. De garantie beperkt zich tot het gratis ter beschikking stellen van de defecte of gebrekkig functionerende onderdelen en de werkzaamheden . De gebrekkige functionering of het defect mogen niet te wijten zijn aan sleet, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, en/of blootstelling aan extreme omstandigheden .
Verplaatsingskosten en kabelbreuk vallen nooit onder de garantie.
9.    Om kosteloze ter beschikkingstelling mogelijk te maken moeten eerst de betwiste onderdelen voor onderzoek aan Van de Vliet A.E. BV terug geleverd zijn.
10.  Van de Vliet A.E. BV wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgschade af.
11.  Alle verkoopsdaden worden gesteld volgens het Belgisch Recht en de relevante Europese Richtlijnen. Alleen de rechtbank van Turnhout is bevoegd om desbetreffend recht te spreken.
12. Inlichtingen betreffende ons Privacy Beleid zijn terug te vinden op onze website onder rubriek  : Meer over ons;  Privacybeleid.
 
© 2021 AE Van de Vliet BV | © Alle rechten voorbehouden | Hosted by Server-Colocate.com